امام صادق - تاروت رنگی

🕊️ تعبیر خواب کبوتر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

🕊️ تعبیر خواب کبوتر از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ارسال شده در ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ بدون دیدگاه

تعبیر خواب کبوتر 🕊️ تعبیر خواب کبوتر، معانی خیر و نیکویی داشته و روایت از اخبار خوب و شادی بخش و ایجاد شرایط مطلوب دارد. دیدن خواب کبوتر، همچنین می تواند بیانگر خبرپراکنی و اخبار […]

روشن
تاریک