نه کارتی - تاروت رنگی

فال تاروت نه کارتی | تاروت ۹ کارتی

فال تاروت نه کارتی | تاروت ۹ کارتی

ارسال شده در ۰۴ فروردین ۱۳۹۹ ۳۶ دیدگاه

فال تاروت ۹ کارتی مسیر اتفاقات مربوط به پرسش شما را از گذشته دور (کارت شماره ۱) تا آینده دور (کارت شماره ۹) بیان می کند. ۳ کارت اول مربوط به زمان گذشته، ۳ کارت بعدی مربوط به زمان حال و ۳ کارت آخر مربوط به زمان آینده است. واضح است کارت شماره ۵ زمان فعلی که در آن قرار دارید را نشان می دهد. کارت شماره ۹ هم نتیجه فال شما محسوب می شود.