تعبیر خواب رودخانه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

ر بدون دیدگاه
 • تعبیر خواب رودخانه 🌊

  آب و رودخانه هر دو از قبیل خواب های نیک و مثبت می باشند. صدای آب و رودخانه ای که تمیز باشد برای شما آرامش خاصی را تداعی می کند. اولین تعبیر که اغلب معبران هم در آن اتفاق نظر دارند، تشبیه رودخانه به جریان و وضعیت زندگی ماست. اگر در خواب ظاهر این رودخانه آرام و لذت بخش باشد، پس در دنیای حقیقی هم زندگی شما سرشار از آسایش و آرامش است. دقیقا عکس این تعبیر هم وجود دارد. اگر در خواب رودخانه ای را دیدید که ظاهری کثیف، آبی تیره و متلاطم داشت، محیط زندگی شما نیز به همین شکل است.
  برخی دیگر از تعابیر این رویا عبارت است از: مردی بزرگوار، حمایت و پشتیبانی، آرامش و لجظات لذت بخش، جایگاه خوب، رزق و روزی و برکت و …
  در ادامه ما برای شما عزیزان تعابیر دقیق از این خواب را دسته بندی کرده ایم. برای یافتن تعبیر خواب خود با تاروت رنگی همراه باشید.🌹

  در زیر می توانید با انتخاب معبر و یا موضوع آن، تعبیر خواب آن را مشاهده کنید:

  تعابیر بر اساس معبر

  امام جعفر صادق (ع)

  دانیال نبی

  محمد ابن سیرین

  ابراهیم کرمانی

  اسماعیل ابن اشعث

  جابر مغربی

  منوچهر مطیعی تهرانی

  خالد بن علی العنبری

  آنلی بیتون

  لوک اویتنهاو

  کارل گوستاو یونگ

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا

  تعابیر بر اساس موضوع

  وضعیت ساحل رودخانه

  رودخانه خشک

  رودخانه زلال و آرام

  رودخانه آلوده و کثیف

  رودخانه یخ زده

  رودخانه گل آلود

  به هم پیوستن چند رودخانه

  رودخانه با جریان آب سریع

  طغیان رودخانه

  شنا کردن در آب رودخانه

  حمام کردن در آب رودخانه

  قایق در رودخانه

  عبور از رودخانه

  غرق شدن در رودخانه

  نوشیدن آب رودخانه

  تعبیر خواب رودخانه

  تعبیر خواب رودخانه بر اساس نظر معبر 👴

  از نظر امام جعفر صادق (ع)👳‍♂️

  از نظر امام جعفر صادق (ع) دیدن رودخانه در عالم رویا هفت تعبیر دارد:
  ✔️تعبیر اول، نشانگر به جا اوردن حج و وظیفه دیدار خانه خداوند می باشد. طی وعده های آینده شما راهی سفر حج خواهید شد و یکی از وظایف بزرگ دینی خود را به جا خواهید آورد.
  ✔️تعبیر دوم، نشانگر بزرگی، عذت، احترام و مقام و مرتبه می باشد.
  ✔️تعبیر سوم، نشانگر پادشاهی کردن، قدرت، ریاست، املاک و دارایی‌های بسیار است.
  ✔️تعبیر چهارم، نشانگر رزق و روزی و نعمت و خیر و برکت بیشتر از قبل در زندگی دنیوی می باشد.
  ✔️تعبیر پنجم، نشانگر تجارت و کسب و کار شماست.
  ✔️تعبیر ششم، اشاره به ریاست و قدرت بالای شما دارد.
  ✔️تعبیر هفتم، نشانه علم و آگاهی، خرد، بینش و در نهایت موفقیت و پیروزی است.
  از نظر امام جعفر صادق (ع) اگر در خواب دیدید که چشم شما یک رودخانه شده بود، این خواب تعبیرش این است که به زودی به مقامی خواهید رسید که با یک وزیر و پادشاه برابری می کند.

  از نظر دانیال نبی 👳‍♂️

  از نظر دانیال نبی (ع) رودخانه بزرگ و وسیع در عالم رویا نشانگر فردی است که بسیار قدرتمند می‌باشد و مقام وی با مقام یک پادشاه در یک اندازه می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آب یک رودخانه در حال آشامیدن بودید، این خواب تعبیرش این است که از جانب این شخص چیزی به شما هدیه خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آب سرد، خنک و زلال و شفاف یک رودخانه می خوردید، این خواب تعبیرش این است که شما مورد لطف مهربانی و عطوفت و شفقت این شخص قرار خواهد گرفت و از جانب او به جایگاه بزرگی خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که از آب یک رودخانه تیره رنگ در حال آشامیدن بودید، این رویا تعبیرش به دست آوردن اموال حرام و نادرست می باشد. اگر هم آب تیره بود و هم بوی بد و گندیده داشت، این خواب تعبیرش بیماری می باشد. به زودی به خاطر یک بیماری مجبور می شوید چند روزی در بستر استراحت کنید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آب رودخانه تلخ بود، این خواب نشان می دهد که شما فردی رشوه گیر هستید و عادت کرده ای که از بقیه باج بگیرید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آب رودخانه خون آلود و همراه با خون بود و شما از آن آب آشامیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما به خاطر حرص و طمع بیش از اندازه تان گرفتار یک دادگاه، محاکمه و قضاوت توسط یک شخص مورد تایید می شوید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که وارد رودخانه شدید و تمام بدن شما گل‌آلود شد، این خواب تعبیرش این است که شخصی که حرفه و شغل او بازرگانی و تجارت می باشد، باعث غم و ناراحتی شما می شود.

  ✍️اگر در خواب دیدید که به زیر آب رودخانه رفتید و در آن غوطه ور شدید و دوباره به روی آب آمدید، این خواب تعبیرش این است که از راز و رمز زندگی یک شخص صاحب مقام آگاه خواهید شد و چیزهای بسیار مهمی را خواهید فهمید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آب رودخانه زیاد تر از قبل شده بود، این خواب تعبیرش این است که اموال و دارایی‌های این شخص زیادتر از قبل خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آب رودخانه انقدر کم شده بود که به زمین فرو رفته بود و هیچ چیزی از آن باقی نمانده بود، این خواب تعبیرش منفی است. تمام مردم این سرزمین گرفتار عقوبت و عذاب الهی خواهند شد و بسیار مورد غضب قرار می گیرند، همان‌طور که همانطور که در قرآن کریم آمده: قُلْ اَرَاَیْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاؤُکُمْ غَوْرًا فَمَن یَاْتِیکُم بِمَاء مَّعِینٍ _ بگو اگر آبی که شما به وسیله آن زنده‌اید در طبقات زمین فرو برود چه کسی است که آبی گوارا برایتان بیاورد؟ (ملک-۳۰).
  ✍️اگر در خواب دیدید که آب رودخانه خون آلود و در جریان بود، یعنی که در این سرزمین بین اشخاص قدرتمند و یا پادشاهان یک جنگ و خونریزی بسیار شدید و طولانی مدت رخ خواهد داد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آب رودخانه سفید رنگ و پاک بود، تعبیرش این است که مردم معمولی این شخص را تحسین می کنند و همواره از او از نیکی و خوبی یاد می کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که خودتان را با آب یک رودخانه شستشو دادید، این خواب تعبیرش این است که از شر تهدیدات یک شخص صاحب مقام که مقام او مثل یک پادشاه می ماند، ایمن خواهید بود و هیچ یک از تهدیدات او گزندی به شما نخواهد رساند. پس نگران نباشید چرا که خداوند حواسش به شما خواهد بود.

  از نظر محمد ابن سیرین👨

  از نظر محمد ابن سیرین اگر در خواب خود رودخانه بسیار بزرگ و فراخی را دیدید، این خواب تعبیرش مردی را نشان می‌دهد که بسیار بزرگوار و دریا دل می باشد. هرچه این رودخانه بزرگ تر و صاف تر باشد، پس بزرگی، قدر، منزلت و جایگاه، دینداری و ایمان این مرد بیشتر است. در غیر این صورت اگر این رودخانه باریک و آب آن کدر باشد، پس نشان می‌دهد که این مرد اصلاً شخصیت خوب و پسندیده ای ندارد و بیشتر مشغول فسق و فجور است و همچنین بسیار ظالم و بی رحم می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که وارد یک رودخانه بسیار بزرگ و صاف شده بودید، این خواب تعبیرش این است که با مردی بسیار مومن و با ایمان وارد رابطه خواهید شد و سعی می کنید که با او ارتباط برقرار کنید. در واقع پس از مدتی این شخص تبدیل به یک دوست بسیار با ارزش برای شما خواهد شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که وارد این رودخانه بسیار بزرگ شدید اما آب رودخانه تیره بود و ته آن لجن های زیادی جمع شده بود، این خواب تعبیرش دقیقاً برعکس قبل می باشد. شما با مردی بسیار ظالم و گناهکار وارد رابطه و معاشرت خواهید شد و به هر اندازه که آب کف این دریا تیره باشد، شما نیز دچار غم و اندوه خواهید شد. اگر در خواب دیدید که درون رودخانه غرق شدید، این خواب تعبیرش این است که تا زمانی که شما در قید حیات و زنده هستید این غم و اندوه گریبان شما را خواهد گرفت و از این بابت بسیار آزار و اذیت خواهید شد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که روی آب دریا و رودخانه در حال راه رفتن بودید، این رویا تعبیرش مثبت می باشد. شما نسبت به اعتقادات تان بسیار محکم تر خواهید شد و همچنین ایمان شما بیشتر از قبل می شود. همچنین این خواب نشان می دهد که شما فردی بسیار مقید با اعتقاداتی بسیار پاک و زلال هستید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که بدن شما یک رودخانه شده بود، این خواب تعبیرش بسیار بسیار نیکو می باشد. در زندگی حقیقی تان به مقامی دست خواهید یافت که با مقام یک پادشاه برابری می کند.

  همچنین بخوانید:  🦊 تعبیر خواب روباه از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر ابراهیم کرمانی👨

  از نظر ابراهیم کرمانی اگر در فصل تابستان دیدید که آب رودخانه یک باغ مثمر ثمر و میوه دار و سرسبز را به طور کلی خراب کرده بود و همه ثمر این باغ را از بین برده بود، این خواب تعبیرش منفی است. احتمال نابودی و از پا در آمدن پادشاه و حاکم آنجا بسیار زیاد است و یا اینکه امکان دارد یک فرد قدرتمند تر از او باعث شود که حکومت و ریاست را از وی بگیرد و خودش بر تخت بنشیند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در میان رودخانه‌ای از شیر غوطه ور بودید، این خواب اصلاً تعبیرش خوب نیست. شما گرفتار یک آشوب و دگرگونی و فتنه بزرگ خواهید شد. بسیار مراقب باشید.

  از نظر اسماعیل ابن اشعث👨

  از نظر اسماعیل بن اشعث اگر در خواب دیدید که آب رودخانه زمین شما را غرق در آب کرده بود و کشت و کار شما را از بین برده بود، این خواب تعبیرش بر خلاف ماهیت نا خوشایندی که دارد، بسیار مثبت می باشد. شما از جانب یک شخص قدرتمند در امنیت و آرامش خواهید بود و همیشه و همه جا از شما حمایت می کند. پس دلتان را گرم کنید و نگران چیزی نباشید.

  از نظر جابر مغربی👨

  از نظر جابر مغربی اگر در خواب دیدید که آب تمام دریا ها و رودخانه ها یک جا جمع شده بودند، این خواب تعبیرش نشان می‌دهد که حاکم و پادشاه منطقه شما تمام اموال و دارایی و خزانه خودش را در یک مکان جمع خواهد کرد. حال که این موضوع به چه دلیلی باشد نامعلوم است.

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی👨

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی خود ماهیت و نفس رودخانه نشانگر وجود و کرم و لطف و بزرگی است و نسبت و تملک این رود اندازه و انتساب بزرگی آن را بیان می‌کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول آب تنی در رودخانه بودید، این رویا تعبیرش بهره وری و رسیدن به سود و منفعت می باشد. این سود و منفعت می‌تواند در زمینه مالی و خیر و برکت و یا حتی عزت و احترام و بزرگی باشد، اما اگر در خواب دیدید که درون آب رودخانه غرق شدید و غوطه می خوردید، این خواب اصلاً تعبیرش خوب نیست و اغلب معبران در این باره تعبیر مرگ را ارائه کردند.
  ✍️اگر در خواب رودخانه ای را دیدید که آب آن بسیار صاف و روشن و زلال بود، در آینده ای نزدیک با مردی بسیار بزرگوار بخشنده و کریم روبرو خواهید شد و از جانب وی به نعمت و خیر و نیکی زیادی خواهید رسید. حتی او در هر شرایطی از شما حمایت خواهد کرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که رودخانه ای در زمینی که مال شماست جریان پیدا کرده بود و در عالم رویا احساس کردید که تمامی منطقه به شما تعلق دارد، آنقدر به بزرگی و لذت خواهید رسید که در همه جا به کرامت و بزرگواری معروف خواهید شد و همه به این نام شما را می شناسند.
  ✍️اگر در خواب رودخانه ای را دیدید که آب آن گل آلود و کدر و تیره رنگ بود، این رویا نشانگر غم و اندوه می باشد. به زودی ناراحت و دل آزرده خواهید شد.
  رودخانه با آب کدر و تیره رنگ در عالم رویا اصلاً تعبیر خوبی ندارد زیرا نعمت های بسیاری وجود دارد که اگر درست و به طور صحیح از آنها استفاده نکنیم، چیزی جز سختی و دشواری برای ما به همراه نخواهد داشت.
  ✍️اگر در خواب دیدید که مشغول غسل کردن با آب رودخانه بودید و سر و بدن تان را شستید، شما هم بهره مند و سودمند و هم اینکه از شر تمام غم و سختی های زندگی تان رها خواهید شد و به آرامش می رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که این رودخانه ماهی های بسیاری داشت تعبیرش بسیار بهتر خواهد بود، اما اگر آبزیان و ماهی های رودخانه بدشکل و چندش آور بودند، مثل حیوان خرچنگ، زالو، کرم و… اصلاً تعبیرش خوب نخواهد بود.

  از نظر خالد بن علی العنبری👨

  از نظر العنبری از آب رودخانه نوشیدن و خوردن تعبیرش خوب نیست؛ به دلیل این آیه: «قال ان الله مبتلیکم بنهر …» ؛ یعنی، خداوند، شما را با این رود آزمایش میکند (اشاره به داستان طالوت).
  ✍️اگر در خواب رودخانه دیدید، تعبیرش می‌تواند بر مداومت و پیوسته بودن رزق و روزی در زندگی شما اشاره داشته باشد. خداوند همیشه حواسش به شما خواهد بود و در حد نیاز و ظرفیت تان به شما روزی خواهد داد.

  از نظر آنلی بیتون👨

  از نظر آنلی بیتون آب گل آلود رودخانه در خواب نشانه خوبی نخواهد بود و امکان دارد که به یک بیماری و کسالت معده دچار شوید. حتی این رویا می تواند پیش بینی کند که بیماری شما با طرح هایی از قبل و پنهانی از جانب دشمنان تنظیم شده است. شاید قصد دارند شما را مسموم کنند. به نفع تان است که محتاط تر باشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که آب رودخانه بسیار زلال و شفاف بود، این رویا تعبیرش این است که شما زندگی سرشار از آسودگی و آسایش و آرامش خواهید داشت و همچنین دوستان بسیار متعهد و وفاداری اطرافتان خواهند بود.
  ✍️اگر شما یک دختر هستید و در خواب دیدید که با یک قایق عرض رودخانه را طی می کردید، تعبیرش این است که در آینده همسر شایسته ای نصیب شما خواهد شد و زندگی تان با او هر لحظه اش همراه با سعادت و خوشی و خوشحال خواهد بود. خدا را از بابت این نعمت و لطف و مرحمت شکر کنید.
  ✍️اگر شما یک دختر خانم است و در خواب دیدید که با قایق از کنار رود رد می شدید و مشغول جمع آوری سرخس و علف های کنار رودخانه بودید، تعبیرش این است که زندگی آینده شما سرشار از لذت خوشی و لحظات به یادماندنی خواهد بود. همچنین جایگاه اجتماعی شما جایگاه خوبی خواهد شد، اما اگر در خواب دیدید که با قایق از روی یک آب گل آلود و تیره حرکت می‌کردید، تعبیرش این است که شما از روبرو شدن با مشکلات بسیار متعجب و حیرت زده خواهید شد و به خاطر اینکه آمادگی کامل را نداشتید، سختی زیادی خواهید کشید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که هنگام گذشتن از رودخانه در ته آب جسدهایی را مشاهده می کردید،تعبیر این رویا نشان می دهد که اگر چه شما هر لحطه دنبال سعادت و لذت بردن از داشته های زندگی تان هستید، اما در این بین ناگهان ابر های تیره ناامیدی و اندوه تمام وجود شما را بر می گیرد و باعث می شود که انگیزه تان را از دست بدهید و دیگر مثل قبل تلاش نکنید.
  ✍️اگر در خواب رودخانه ای را دیدید که خشک شده بود، این رویا تعبیرش منفی است و نشانگر بد اقبالی و بدشانسی و یا بیماری و کسالت جسمانی می باشد.

  از نظر لوک اویتنهاو👨

  از نظر لوک اویتنهاو رودخانه‌ای که عرض آن بسیار زیاد باشد و همچنین آب این رودخانه زلال و شفاف باشد، نشانگر سعادت و خوشبختی وصف ناشدنی در آینده دور و یا نزدیک می باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن درون یک رودخانه بودید، این رویا هم تعبیرش خوش شانسی و خوش اقبالی برای شماست.
  ✍️اگر در خواب دیدید که با شنا کردن از یک رودخانه عبور می کردید، خواب بسیار نیکویی دیده اید. تمام آرزوهای شما تک به تک برآورده خواهد شد و از این بابت به رضایتمندی قلبی خواهید رسید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که درون رودخانه افتادید و آب شما را برد، تعبیرش باز هم نشانگر شانس زیاد شما می باشد. در واقع شما در زندگی حقیقی تان فردی خوش اقبال محسوب می شوید‌.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال حمام کردن در رودخانه بودید، این رویا اشاره به قدرت بالا و شجاعت و جسارت زیاد شما دارد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که رودخانه از بستر خود خارج شده بود، شاید تعبیر این خواب کمی ناراحت کننده باشد. تمام طرح‌ها و برنامه‌های شما برای مدتی به تعویق خواهد افتاد و شاید همه چیز آنطور که میخواستید، پیش نرود.

  همچنین بخوانید:  💃🕺 تعبیر خواب رقص از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  از نظر کارل گوستاو یونگ👨

  از نظر یونگ رودخانه در عالم تعبیر جریان زندگی را نشان می‌دهد. اگر این رودخانه آرام و ساکن باشد، یعنی جریان زندگی شما آرام پیش می رود و زندگی همراه با آرامش و آسایش دارید ولی اگر این رودخانه آشفته و مواج بود، پس در جریان زندگی شما هم آشفتگی دیده می شود. کنترل زندگی کاملاً از دست شما خارج شده و هر کاری می‌کنید که این روند را مهار کنید موفق نمی شوید. همچنین زندگی عاطفی و احساسی شما بهم ریخته و نامنظم است. باید بیشتر به جزئیات زندگی دقت کنید و هیچ چیزی را از قلم نیندازید.
  اگر بخواهیم به طور کلی رودخانه را تعبیر کنیم بایستی بگویم که رودخانه نمادی از خوشی های زندگی، لذت، سازش، کامیابی، سعادت و باروری و بهره‌وری می باشد.

  ✍️اگر در خواب دیدید که رودخانه گل آلود بود و آب جاری در آن اصلاً شفاف نبود، این خواب هم نشان می دهد که دقیقاً ذهن شما به مانند این آب آشفته و به هم ریخته می باشد و هیچ چیز در آن شفاف و آشکار نیست.
  رودخانه آلوده در عالم رویا نشان می‌دهد که شما از نظر احساسی و عاطفی بسیار خسته و بی رمق شده اید. دیگر چیزی برای شما جالب نیست و همه کس و همه چیز برای شما خسته کننده و کلاف کننده شده است. حتی می‌تواند نشانه‌ای از یک بیماری و کسالت جسمانی باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که رودخانه شما رده‌های قرمزی از خون داشت، این خواب نشان می دهد که شما درگیر احساساتی شده اید که پوچ و بیهوده هستند. شاید احساس خام بودن، شور و شوق شدید و بی‌اساس و یا خشم و غضب بیهوده در شما بسیار زیاد شده است و نیاز دارید که در جایی تخلیه و ابراز شوید اما شما به هیچ یک از اینها توجه کافی را ندارید.
  ✍️رودخانه ای که آرام و تمیز باشد، نشان می‌دهد که شما با جریان موجود در زندگیتان همخوانی دارید و با آن پیش می روید. همچنین شما اجازه می دهید که عمرتان با جریان زندگی ادامه داشته باشد. در واقع خواب به شما می گوید که زمان آن رسیده است که دست از این بی خیالی و انعطاف پذیری افراطی بردارید و تصمیم‌های مهم تر و هدایت‌کننده تری بگیرید تا زندگی شما هم رنگ و بوی تازه ای به خود بگیرد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال رد شدن از رودخانه بودید، این خواب نشان می‌دهد که یک مانع و مسئله سر راه شماست. شما در حال نزدیک تر شدن به هدف تان هستید اما این مانع اجازه نمی‌دهد. همچنین این خواب نشان می‌دهد که این مانع و یا مسئله چیزی نیست که شما بتوانید بیخیال و بی توجه نسبت به آن رد شوید و برای رسیدن به هدفتان لازم است که ابتدا این مانع را از سر راهتان بردارید.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال حمام کردن در رودخانه بودید، این رویا نماد اخلاص پاکی و تمیز شدن می باشد.
  ✍️اگر در خواب بستر رودخانه خشک را دیدید، این خواب نشان می‌دهد که شما فردی سرد و بدون هیچ گونه احساس می باشید. شاید اتفاقی افتاده و یا رفتار شخصی باعث شده که شما از نظر احساسی بسیار سرد شوید و دیگر نتوانید به کسی و یا چیزی اعتماد کنید. حتی دیگر چیزی برای شما جالب به نظر نمی رسد. سعی کنید تجربیات تلخ تان را فراموش کنید و زندگی را دوباره برای خود شیرین و جذاب بسازید.

  کتاب فرهنگ تفسیر رویا📗

  در کتاب فرهنگ تفسیر رویا رودخانه را این‌گونه تفسیر کرده اند:
  رودخانه بیانگر احساساتی است که در درون ما در جریان و جوشش هستند و یا این که ما بیش از اندازه غرق آنها هستیم. فرآیند حیاتی را نشان می‌دهد که در بدن ما با احساسات جنسی و تغییرات حال و هوای درونی ما ارتباط دارد. همچنین جریان‌های رویدادهای زندگی ما که با سرنوشت و تقدیر ما در ارتباط است را هم شامل می‌شود. پس تصویر رودخانه در ادبیات و فیلم سازی به ما کمک می‌کند که معنای پنهان شده در نماد ها را بهتر بفهمیم.
  رودخانه می تواند مدت ها به آرامی در جریان باشد، گاهی طغیان کند و یا حتی خشک شود و همه اینها می تواند تصویری از حال ما در ارتباط با انرژی جنسی و احساسات و عواطف ما باشد. انرژی که از آن صحبت می‌کنیم می‌تواند به اندازه اضطراب و استرس، بیماری‌زا و کشنده باشد و یا به اندازه شادی و خوشحالی به سلامتی ما کمک کند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در رودخانه غرق شدید، این خواب هم ممکن است اصطلاح غرق در ناامیدی و احساسات منفی را به یاد شما بیاورد. شناور ماندن روی سطح آب و یا اینکه رودخانه شما را با خود ببرد، و یا حتی از روی رودخانه گذر کنید؛ همه این ها می تواند به تغییر و تحولات اساسی در زندگی شما و یا حتی تولد و مرگ اشاره داشته باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که درون یک رودخانه بودید، پس این خواب نشان می دهد که شما دقیقا تحت سلطه و نفوذ احساسات و انرژی های درونی تان قرار گرفته اید و اینقدر غرق آنها شده اید که دیگر هیچ چیز نمی تواند شما را نجات دهد. برای مثال ممکن است که شما عاشق شخصی شده باشید و به هر دلیلی ازدواج صورت نگرفته باشد و اکنون که سال‌ها از آن ماجرا می‌گذرد شما در وضعیت بسیار اسف بار و ناخوشایندی قرار دارید. در خاطرات و تعلقات این عشق کهنه غرق شده اید و مدام با خود می‌گویید که اگر با او ادامه داده بودم چه میشد؟ این افکار و خاطره ها شما را در خود غرق کرده اند.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال گذر از یک رودخانه بودید، این خواب دقیقاً با یک تحول عظیم و بزرگ در ارتباط است. اگر در خواب دیدید که از میان آب ها چه با شنا کردن و چه با راه رفتن، چه با قایق و غیره از رودخانه گذر می‌کردید، این خواب نشان می‌دهد که شما با احساسات و عواطف تان طی فرایند تغییر و تحول در زندگی روبرو خواهید شد و در آن لحظه تصمیم می گیرید که منطقی باشید و یا احساسی.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شخص دیگری در حال گذر از رودخانه بود، این خواب با احساسات شما نسبت به مرگ و پایان زندگی در ارتباط است. افتادن و یا غرق شدن در رودخانه هم می تواند تصویری از این اتفاق باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که شما بر خلاف جهت جریان آب رودخانه حرکت می کردید، این خواب نشان می دهد که شما در برابر ابراز احساسات و قبول کردن احساسات خود خودداری می کنید و همیشه سعی می کنید که انکار کنید. به بیان دیگر شما افکار و یا رفتاری دارید که بر خلاف عرف رایج و متداول در جامعه می باشد و حتی قبول هم نمی کنید که شما با بقیه فرق دارید. به بیانی این خواب می‌تواند با تمایلات ناخودآگاه و پنهان در وجود شما در ارتباط باشد.
  ✍️اگر در خواب دیدید که در حال کنترل یک رودخانه بودید و یا مسیر آب را دنبال می‌کردید، این خواب نشانگر هدایت انرژی های عاطفی و جنسی تان می باشد. شما فردی هستید که به طور کامل بر روی خودتان و احساسات تان تسلط دارید.
  ✍️اگر در خواب رودخانه ای را دیدید که آب آن راکد و بسیار ایستا بود، این خواب نشان می‌دهد که شما همواره در حال تلاش هستید تا احساسات و یا جنسیت خود را مهار و کنترل کنید. همچنین شاید شما از پیشرفت می‌ترسید و همیشه دست به هرکاری می زنید تا مانع از این اتفاق شوید.

  تعبیر خواب رودخانه بر اساس موضوع آن 📋

  ✔️وضعیت ساحل رودخانه

  در مطالب قبلی گفته شد که رودخانه نشان دهنده جریان زندگی و انرژی جسمانی و روانی شما می باشد. پس توجه به اطراف رودخانه که در خواب دیده اید می تواند وضعیت زندگی فعلی تان را به شما نشان دهد و در این باره اطلاعاتی بدست بیاورید. برای مثال یک رودخانه که از میان زمینی پر از برف و یخ جریان دارد می تواند نشانگر این باشد که شما هیچگونه ذوق و شوقی ندارید و در آن احساس سرما می کنید اما رودخانه‌ای که از میان یک مزرعه سرسبز عبور می کند می تواند نمادی از شور و هیجان موجود در زندگی و امید شما نسبت به ادامه دادن باشد.

  همچنین بخوانید:  🧣 تعبیر خواب روسری از نظر معبران معروف و موضوعات مختلف

  ✔️رودخانه خشک

  اگر در خواب رودخانه ای را دیدید که یا خشک و بی آب بود و یا ساحل اطراف آن خشک و بی‌آب و علف بود، این خواب می‌تواند نشان دهد که شما خلاقیت خود را برای فکر کردن، تأمل کردن و ابتکارهای جدید از دست داده‌اید. آب رودخانه نمادی از نیروی زندگی شما و جوشش درونی تان در این وضعیت بحرانی می باشد. پس با این تفاسیر رودخانه خالی و خشک نشان می‌دهد که شما دیگر هیچگونه شادی و لذتی در زندگی تان احساس نمی کنید و در تمام امور امید و شور و هیجان تان را از دست داده اید. پس در چنین موقعیتی امتحان کردن ایده ها و فعالیت های جدید می‌تواند کمک کوچکی به شما داشته باشد. همچنین اتفاقات کوچک حتی گاهی اوقات موجب می‌شود که رنگ و لعاب جدیدی به زندگیتان بخشیده شود.

  ✔️رودخانه زلال و آرام

  رودخانه ای که زلال و آرام باشد، به شما این اطمینان را می دهد که بدون هیچگونه اضطراب و استرسی به هدف تان ادامه دهید و با جریان زندگی تان همراه باشید. حادثه غیرقابل منتظره‌ای و غیرقابل حلی شما را تهدید نمی کند پس نگرانی های شما بیهوده می باشد.

  ✔️رودخانه آلوده و کثیف

  رودخانه ای که آب آن کثیف و آلوده باشد و یا مواد شیمیایی و آشغال و زباله اطراف آن را کثیف کرده باشد، نشان می‌دهد که شما در درون خودتان احساس خستگی افسردگی و بی ذوقی دارید. در این حالت امکان دارد که این ها نشانه ای از وجود یک بیماری جسمی باشد. حتی شاید نشان می‌دهد که شما رژیم غذایی مناسبی پیش نگرفته اید و اگر اینگونه ادامه بدهید آسیب های جدی را برای خودتان ایجاد خواهد کرد.

  ✔️رودخانه یخ زده

  اگر در خواب رودخانه ای را دیدید که آب آن و یا سطح روی آن یخ‌زده بود، این خواب نشان می‌دهد که علاقه شما نسبت به دست آوردن فرصت و یا ایجاد فرصت و شانس در زندگی تان از بین رفته است. یخ زدن رودخانه در اصل نشان می‌دهد که شما منزوی شده اید و بیشتر سعی می‌کنید از اجتماع جدا باشید تا به صورت مجزا و تنها زندگی کنید. از جریان زندگی و جریان عمومی افراد دور مانده اید. باید به شما بگویم که زندگی همیشه اینگونه نخواهد بود و شما به هر حال در زمانی احساس می کنید که نیاز دارید با دیگران ارتباط برقرار کنید و اگر با همین روال پیش بروید قدرت ارتباط برقرار کردن خود را از دست خواهید داد. پس اینکه از جامعه فاصله بگیرید اصلا به نفع شما نخواهد بود.

  ✔️رودخانه گل آلود

  اگر در خواب دیدید که رودخانه بسیار گل آلود بود و حتی نمی شد هیچ چیز کف رودخانه را دید، این خواب دقیقاً اشاره به حالت آشفتگی و بهم ریختگی روحی شما دارد گل آلود بودن رودخانه افکار به هم ریخته درون ذهن شما را به تصویر می کشد. رودخانه‌ای که گل آلود باشد گاهی اوقات می تواند از افکار و اعمال غیر اخلاقی و ناشایسته شما هم یاد کند.

  ✔️به هم پیوستن چند رودخانه

  متصل شدن چند رودخانه به یکدیگر، نشانگر مراحل جدید در زندگی شما می باشد. شاید شما تصمیم گرفته اید که یک خانواده جدید برای خود تشکیل بدهید و یا اینکه تصمیم گرفته اید پدر و مادرتان را ترک کنید و به صورت مستقل زندگی را برای خودتان شروع کنید. تصمیمتان هرچه که هست بهتر از همه جوانب آن را بررسی کنید تا در آخر با ندامت و پشیمانی روبرو نشوید.

  ✔️رودخانه با جریان آب سریع

  اگر در خواب رودخانه ای را دیدید که خروشان، متلاطم و طغیان کرده بود، این خواب نشان می‌دهد که کنترل زندگی از دست شما خارج شده است و به لحاظ احساسی و عاطفی آرامش لازم را ندارید. مدام بی قراری می کنید. کمی خونسرد باشید و دوباره خودتان را برای و سر و سامان دادن به اوضاع آماده کنید.
  اگر در خواب دیدید که در رودخانه ای که جریان آب آن بسیار سریع و تند بود، شنا می کردید؛ این خواب نشان می‌دهد که شما برای مقابله کردن با چالش های سنگین زندگی تان آمادگی کامل را دارید.

  ✔️طغیان رودخانه

  اگر در خواب دیدید که رودخانه طغیان کرده و آب آن وارد ساحل شده بود، این خواب نشان می‌دهد که مشکلاتی جدیداً برای شما ایجاد شده است که اثرات منفی آن به دیگران هم مربوط می شود. اگرچه سرازیر شدن آب رودخانه به جایی، مسائل و چالش‌های موقت در زندگی را نشان می‌دهد؛ اما این خواب نشانگر اتفاقی است که اثرات منفی آن تا مدت ها باقی خواهد ماند.

  ✔️شنا کردن در آب رودخانه

  اگر در خواب دیدید که در حال شنا کردن در یک رودخانه بودید و این رودخانه آرام نبود و طغیان کرده بود، این خواب نشان می‌دهد که شما با تمام قوا در حال مبارزه با چالش ها و موانع زندگیتان هستید و مطمئن باشید جواب تلاش تان را خواهید گرفت و همه آنها را یکی از سر راه خود بر خواهید داشت. اگر در خواب دیدید که به سمت پایین در رودخانه شنا می کردید، نشانگر این است که شما در زمینه اهداف آرزوهایتان بسیار موفق و سربلند خواهید شد.

  ✔️حمام کردن در آب رودخانه

  اگر در خواب دیدید که درون آب یک رودخانه در حال حمام کردن بودید، این خواب نمادی از پاکی و خلوص نیت شما می باشد. اگر آب رودخانه آلوده باشد، نشان می دهد که اطراف شما را فقط انرژی منفی محاصره کرده است و اگر این افکار منفی ادامه پیدا کند شما را دچار مشکل خواهد کرد.

  ✔️قایق در رودخانه

  اگر در خواب دیدید که سوار بر یک قایق روی جریان رودخانه حرکت می کردید، این خواب نشان می‌دهد که شما با جریان هایی که در زندگی تان پیش می آید حرکت می‌کنید زندگی را به خود آسان می گیرید و سعی می کنید تا جایی که امکان دارد خود را ناراحت نکرده و لذت ببرید. با این حال نمی‌توان گفت که بی خیالی مطلق خوب است. این خواب به شما گوشزد می‌کند که در برخی مواقع باید وارد میدان شوید و نقش هدایت کننده و تعیین کننده بیشتری در مسیر زندگیتان داشته باشید. بادی به هر جهت نباشید و برخی مواقع برای چیزی که دوست دارید افسار را در دست بگیرید.

  ✔️عبور از رودخانه

  اگر در خواب دیدید که در حال عبور از رودخانه و سنگ های آن بودید، این رویا نشان می دهد که حتماً باید با مانع و مسئله های موجود در زندگیتان برخورد کنید تا بتوانید به هدف تان بیشتر نزدیک شوید. اگر در خواب دیدید که یک پل بالای رودخانه وجود داشت، این خواب نشان می‌دهد که کسی قبل از شما با این مشکل مواجه شده است. اگر این فرد به شما نزدیک است، از تجربه های بهره بگیرید و حتی الامکان مشورت کنید.

  ✔️غرق شدن در رودخانه

  اگر در خواب دیدید که در آب رودخانه غرق شدید، این خواب نشان می‌دهد که شما توانایی لازم برای تامین نیازهای زندگی روزانه تان و یا انجام مسئولیت های روزمره تان را ندارید. بهتر است کمی از سرعت انجام امور تان کم کنید و سعی کنید که مشکلاتی که باعث این اتفاق‌ها می‌شود را شناسایی کنید و بعد از حل کردن این مشکلات دوباره به سراغ مرحله بعد و انجام فعالیت‌های جدید بپردازید. این طور که شما دور خود را شلوغ می کنید قطعا موفق نخواهید شد و حتی ممکن است به خود آسیب برسانید.

  ✔️نوشیدن آب رودخانه

  اگر در خواب دیدید که در حال نوشیدن آب از رودخانه بودید چه خودتان از آب می نوشید و چه هر موجود زنده دیگری، مثل حیوانات و یا انسانها؛ تعبیرش نشان می‌دهد که تمام مشکلات زندگی شما به یک باره پایان خواهد یافت و شما برای ادامه زندگی و ادامه راه آرزو هایتان جان دوباره خواهید گرفت و با یک نیروی فراوان تازه نفس به راه ادامه خواهید داد.

  در صورت تمایل این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  تلگرام واتس آپ فیس بوک پیامک
  اشتراک
  اطلاع از
  0 دیدگاه
  بازخورد برخط
  مشاهده تمامی دیدگاه ها
  روشن
  تاریک